Георгій Олексійович Балл

з 1958 р. по 2016 працював в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 
 

Балл Георгій Олексійович (народ. 24.05.1936, Київ) - український психолог.

Член-кор. НАПН України (з 2003). Професор (з 1993). Доктор психол. наук (з 1991). Канд. техн. наук (з 1964). Докт. дис.: "Основи теорії задач (система основних понять; психолого-педагогічний аспект)".

Основний напрямок досліджень - методологічні й теоретичні проблеми психології та суміжних із нею наук. Закінчив у 1957 Київський політехнічний інститут (електроакустичний ф-т). Із 1958 працює в НДІ психології Міносвіти УРСР (нині - Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України). Учень Г.С. Костюка. Посади: інженер, м. н. с., ст. н. с. У 1965-1971 і з 1989 - зав. лабораторії (або відділу). З 1996 очолює лабораторію методології і теорії психології. У 1993-2014 рр. за сумісництвом працював в Інституті педагогіки і психології професійної освіти (згодом перейменований на Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих) НАПН України. З 1969 викладає у вузах України. Член редколегій низки наукових журналів. Автор 560 наук. праць/

Відмінник народної освіти УРСР (1987). Почесні грамоти Президії НАПН України (1995, 2006). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007). Знак НАПН України «Ушинський К.Д.» (2011). Медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2016).


   

Лабораторія методології і теорії психологіїї

 

Публікації

 
Профіль у
Профіль у
         

Головні напрямки досліджень

Г.О. Балл започаткував нові наукові напрями, що стосуються: а) створення й застосування психолого-педагогічної теорії задач; б) визначення психолого-педагогічних засад гуманізації загальної та професійної освіти; в) раціогуманістичного підходу в методології людинознавства (зокрема, психологічної науки). Дослідження присвячені також: удосконаленню поняттєвого апарату психології та суміжних із нею наук; теорії та методам апаратурного кореляційного аналізу; методам професійного відбору; програмованому і комп'ютеризованому навчанню; психологічно обґрунтованій побудові навчального матеріалу й навчальних ситуацій; парадигмі діалогу в гуманізації суспільних відносин (передусім у сфері освіти); психологічним аспектам діяльності та професійної підготовки науковців, педагогів, практичних психологів, становленню духовності професіонала; аналізу категорії "особистість"; співвідношенню адаптації, нормовідповідності й творчості у функціонуванні особистості; сутності, психологічному змістові та співвідношенню особистісної свободи й особистісної надійності; ролі категорії "культура" у психологічній науці та культуротвірній функції останньої; шляхам підвищення системності психологічного знання; теоретичним засадам удосконалення етичної свідомості.

Головні ідеї, що обґрунтовуються Г.О.Баллом: 1) на глибоку розробку й широке втілення у різні сфери соціального життя заслуговує принцип раціогуманізму. Він передбачає визнання інтелектуальної культури (і науки як її головного осередку) одним із найважливіших здобутків людства та максимальне використання цього багатства, у його гармонійній взаємодії з іншими складниками культури, для розширення знань про людину та їх гуманістично орієнтованого практичного застосування; 2) наука - як підсистема культури, спрямована на пізнання дійсності раціональними методами, - повинна: а) обов'язково враховувати специфіку досліджуваних об'єктів (таких, зокрема, як людина та її психіка); б) взаємодіяти з іншими сферами культури, але не еклектично змішуватися з ними; 3) гуманістичні принципи взаємної поваги й конструктивної діалогічної взаємодії мають поширюватись на відносини між методологічними підходами, науковими й науково-практичними напрямами (зокрема, у психологічній царині). Суперечливі змісти мають діалогічно розроблятися із униканням крайнощів догматичного монізму і еклектичного, "ледачого" плюралізму. Від еклектики слід не опускатися до однобічності, а підніматися до системності (нової, якщо колишня виявилась неадекватною); 4) слід визнавати цінність (зокрема, у психологічному пізнанні) як природничо-наукової, так і гуманітарної методологічних традицій. За спільної налаштованості на пізнання дійсності, вони розрізняються наданням переваги у першому випадку точності й доказовості отримуваних знань, а у другому повноті охоплення властивостей складних об'єктів - тому для успішного пізнання таких об'єктів є необхідною взаємодія зазначених традицій. Одним із її шляхів є побудова - для тої чи тої предметної сфери - густої мережі чітких (диз'юнктивних) понять і комплексне використання різних варіантів їх співвіднесення із недиз'юнктивними (суперечливими й мінливими) реальними об'єктами. Цей шлях апробовано в побудові й застосуванні теорії задач.

 

Вибрані праці з психології

 

Сучасний гуманізм, гуманізація освіти

Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства. К.: Видавництво «Друк», 2017. 199 c.
Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки. Монографія за редакцією Г.О. Балла
Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах): Вид. 2-е, доповнене. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2008. – 232 с
Категорія "культура особистості" в аналізі гуманізації загальної та професійної освіти /Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Зб. наук. праць / За ред. І.А. Зязюна і Н.Г. Ничкало. - К., 2003. - С. 51-61.
До аналізу ціннісних складових професійної культури особи // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник . Х / За ред . Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова; К., 2008. – С. 233-249.
 
 
Раціогуманізм, раціогуманістичних підхід у методології психологічної науки
 
Книги
Балл Г.А. Аппаратурный корреляционный анализ случайных процессов. – М.: Энергия, 1968. (Н ім. переклад: Ball G.A. Korrelationsmessgeräte. – Berlin: Technik, 1972).

Психологія програмованого навчання / За ред. Г.С. Костюка і Г.О. Балла. – К.: Рад. школа, 1973.

Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка і Г.О. Балла. – К.: Рад. школа, 1981

Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты / Под ред. Г.С. Костюка і Г.А. Балла. – К.: Рад. школа, 1986.

Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці : монографія / [Г.О. Балл, О.В. Губенко, О.В. Завгородня та ін.] ; за ред. Г.О. Балла. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012
Культуротвірна функція психологічної науки: монографія (наукове редагування) (2014)

Статті

До визначення засад раціогуманістичного підходу в методології психологічної науки (2000)

До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології (2004)

Феномен вибору в контексті соціальної поведінки (2005)

Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті.Нарис 1 (2006)

Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті. Нарис 2. (2007)

Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контекст. Нарис 3. (2007)

Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті. Нарис 4 (2009)

Чи є творчість атрибутом особистості? (Спроба реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) (2007)

Балл Г .О., Зливков В.Л. Методологічні засади формування й реалізації мовної політики в Україні (2007)

Методологічні засади використання і вдосконалювання людинознавчої термінології (2007)

Категорія особистості у психології: спроба впорядкування поняттєвого поля (2008)

Інтегративно-особистісний підхід у психології: опрацювання концептуальних засад (2008)

Сутнісні складові раціогуманістичної орієнтації (2009)

Особиста думка (2000)

Григорій Костюк – видатний психолог України (1999)

Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять (2009)

Професійний ідеал ученого в контексті психолого-епістемологічних понять (2010)

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. «Особистість» як категорія і як поняття (2010)

Ідеал вченого у контексті інтелектуальної культури професіонала (2010)

Раціогуманізм та його значення для психології (2010)

Григорій Костюк – видатний психолог україни (1999)

Раціогуманістична орієнтація в опрацюванні категорії особистості у психології (2011)

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Методологічні питання вдосконалювання наукової комунікації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2011)

Балл Г.О., Нікуленко О.О. Трактування вчинку у психологічних концепціях С.Л.Рубінштейна і В.А.Роменця (2011)

Система принципів раціогуманізму (2011)

Нормативний професійний ідеал вченого-людинознавця (2011)

Раціогуманістична орієнтація в аналізі взаємозв'язку добра і зла у соціальній поведінці (2011)

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Особистість як індивідуальний модус культури і як інтегративна якість особи (2011)

Раціогуманізм як форма гуманізму, відповідна викликам сучасності (2012)

Дворівнева модель категорійно-поняттєвого апарату людинознавства (2012)

Раціогуманізм як форма гуманізму, відповідна викликам сучасності (2012)

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Конкретизація психологічного трактування особистості за допомогою модельної концепції культури (2012)

Взаємодія гуманітарної та природничонаукової традицій в опрацюванні категорії особистості у психології (2013)

Раціогуманістична орієнтація в аналізі розв'язування ціннісних колізій (2013)

Категорія гармонії в аналізі проблем освіти (2013)

Категорія особистості та її застосування у психологічному аналізі освітнього процесу (2013)

Раціогуманістичні засади духовної культури педагогів (2013)

Раціогуманістична орієнтація в опрацюванні етико-психологічних проблем (2013)

Категорія культури у дослідженні професійної діяльності (2014)

Науково-психологічні знання у контексті аналізу культури і особистості (2014)

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Модуси культури як одиниці її аналізу (2014)

Раціогуманістичний підхід до визначення засад ціннісно налаштованої соціальної поведінки (2015)

Синтез егалітарності й елітарності в опрацюванні категорії «особистість» у гуманістичній психології та педагогіці (2015)

Теоретична психологія як царина науковості й духовності (2015)

Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем (2016)

Аналіз поведінки у складних соціальних ситуаціях як сфера застосування теоретичних положень філософії (2016)
Тези

Людинознавчі категорії та їх поняттєва конкретизація (2010)

Взаємозв'язок рівнів особистісної розвиненості й соціальної адаптованості (2011)

Категорії «культура» і «особистість» у концепції раціогуманізму (2013)

Методологічні питання взаємодії психологічної науки з науково-технічною сферою культури (2013)

Засади слушної поведінки у складних ситуаціях - раціогуманістичний підхід (2015)

 
Кориснi посилання:
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України
Сбірник робіт "Теоретичні дослідження у психології"